Κοκκιώδης σύνθεση

Δημιουργία κόκκων (Grains)

Οι κόκκοι μπορούν να γίνουν με την κοπή των ήχων σε πολύ μικρά κομμάτια.

Αυτά τα μικρά κομμάτια μπορούν έπειτα να συναρμολογηθούν εκ νέου σε μια τυχαιοποιημένη σειρά για να δημιουργήσουν ένα κοκκιώδες σύννεφο.

Οι κόκκοι μπορεί επίσης να δημιουργηθούν από πολύ σύντομες εκρήξεις θορύβου ή από ηλεκτρονικούς τόνους.

Ιδιότητες των κόκκων

Οι κύριες ιδιότητες ενός κόκκου μπορούν να περιγραφούν σε:

 • Διάρκεια – πόσο μακρής είναι ο κόκκος;
 • Περιβάλλουσα – ποιο είναι το σχήμα του κόκκου κατά την πάροδο του χρόνου;
 • Σφραγίδα/ Stamp – μερικές φορές ονομάζεται “σχήμα κόκκου” (grain shape), αυτό κληρονομείται από τις ιδιότητες της πηγής του αρχικού ήχου.

Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά θα επηρεάσει την ποιότητα του κοκκιώδους συννέφου.

Διάρκεια

Το μήκος του κόκκου μπορεί να διαφέρει από δέκα χιλιοστά του δευτερολέπτου (10ms) έως μερικά δευτερόλεπτα.

Οι μακριοί κόκκοι θα διατηρήσουν πολύ από το χαρακτήρα του αρχικού ήχου, ενώ οι κοντύτεροι κόκκοι θα αρχίσουν να χάνουν αυτόν τον χαρακτήρα.

Διάρκεια

Οι πιό αναγνωρίσιμοι μεμονωμένοι κόκκοι γίνονται.

Ποικιλία μήκους κόκκων

Στην αρχή αυτού του κλιπ, ο κόκκος είναι πολύ μικρός. Αργά αυξάνεται η διάρκεια του κόκκου, αποκαλύπτοντας περισσότερο από την αρχική πηγή.

Συμβουλή σύνθεσης

 • Οι σύντομες διάρκειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων υφών.
 • Η διάρκεια των μακρών κόκκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση και την ενίσχυση των υπαρχόντων ήχων, διατηρώντας παράλληλα τις αρχικές τους ιδιότητες.

Πειβάλλουσα

Το σχήμα του κόκκου με την πάροδο του χρόνου θα επηρεάσει τον τρόπο που οι κόκκοι συνδυάζονται και συγχωνεύονται.

Φάκελος κόκκων

Οι περιβάλλουσες επιτρέπουν τη συγχώνευση των κόκκων. Ο τύπος της περιβάλλουσας που θα επιλεγεί θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο κόκκος.

Λεπτομερής περιβάλλουσα κόκκων

Στην αρχή αυτού του παραδείγματος, μία πολύ «σκληρή» περιβάλλουσα χρησιμοποιείται με σύντομη εκκίνηση και απελευθέρωση. Μέχρι το τέλος του αρχείου, η περιβάλλουσα έχει τροποποιηθεί για να έχει μια πολύ ομαλή και (σχετικά) μεγάλη εκκίνηση και απελευθέρωση.

Ηχόχρωμα

Το ηχόχρωμα του κόκκου (που μερικοί άνθρωποι αποκαλούν το σχήμα κόκκου) επηρεάζεται από το αρχικό ηχητικό υλικό της πηγής από την οποίο ο κόκκος αποκόπηκε.

Τα διαφορετικά υλικά της ηχητική πηγής θα δημιουργήσουν τις διαφορετικές υφές κόκκων.

Σφραγίδα κόκκων

Παραλλαγή στη «σφραγίδα κόκκου» – Πηγή Υλικού

Σε αυτό το απόσπασμα, οι παράμετροι κόκκου της διάρκειας και της περιβάλλουσας δεν αλλάζουν. Είναι το αρχικό υλικό που αλλάζει. Ακούμε τρεις διαφορετικές πηγές:

1. Γλάροι

2. Κυλιόμενες σκάλες

3. Ανθρώπινη φωνή και γέλιο

Σημαντικό

Θυμηθείτε, η διάρκεια και η περιβάλλουσα του κόκκου θα επηρεάσουν επίσης το τελικό αποτέλεσμα του κοκκιώδους συννέφου.

Συνδυασμός κόκκων

Όταν αρχίζουμε να συνδυάζουμε τους κόκκους σε «σύννεφα», ο τρόπος με τον οποίο οι κόκκοι σχετίζονται μεταξύ τους επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του κοκκιώδους συννέφου που δημιουργείται.

Πρέπει να είμαστε σε θέση να περιγράψουμε τη σχέση μεταξύ των κόκκων.

Μπορούμε να μιλήσουμε για:

 • Απόσταση – πόσο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ των κόκκων;
 • Πυκνότητα – Πόσοι σπόροι υπάρχουν σε ένα σημείο (πυκνότητα συζητείται με περισσότερες λεπτομέρειες εδώ);

πυκνός-01

Πυκνό κοκκιώδες σύννεφο

Αυτός ο ήχος έχει υψηλή πυκνότητα κόκκων ήχου.

Αραιό κοκκώδες σύννεφο

Αυτό το παράδειγμα έχει χαμηλή πυκνότητα κόκκων ήχου.

Από κόκκους σε μάζες ήχου

Οι σπόροι μπορούν να συγκεντρωθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους προκειμένου να δημιουργηθούν «μάζες ήχου»..

Οι τύποι κόκκων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό, θα επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά του τελικού ήχου.

Μπλοκ ήχου

Μπορούν να συγχωνευτούν για να σχηματίσουν μεγαλύτερα ηχητικά αντικείμενα, έχοντας το δικό τους χαρακτήρα στο νέο αντικείμενο.

Υπάρχει λίγος χώρος μεταξύ των κόκκων και οι περιβάλλουσες τους εφάπτονται για να δημιουργήσουν έναν ομοιογενή ήχο.

Ιδιότητες:

 • Μικρή απόσταση
 • Υψηλή πυκνότητα

Σύννεφα του ήχου

Μπορούν να ομαδοποιηθούν, διατηρώντας ακόμα το μεμονωμένο χαρακτηριστικό τους ως κόκκοι, σε ένα κοκκιώδες σύννεφο.

Οι κόκκοι σχηματίζουν ένα σύννεφο ήχου, στο οποίο οι μεμονωμένοι κόκκοι συρρέουν μαζί.

Ιδιότητες:

 • Μεγαλύτερα επίπεδα απόστασης
 • Χαμηλότερα επίπεδα πυκνότητας

Συμβουλή σύνθεσης

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μπλοκ και σύννεφα ήχων μέσα στη σύνθεσή σας. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα μπορούσαν να συνδυαστούν;

 • Ίσως ένα μπλοκ του ήχου διαλύεται σε ένα κοκκιώδες σύννεφο,
 • Ή πώς ένα κοκκιώδες σύννεφο μπορεί να συγχωνεθυεί για να σχηματίσει ένα μπλοκ ήχου;

Να είστε δημιουργικοί!

Γεγονός

Η διαδικασία κοκκοποίησης χρησιμοποιείται επίσης εντός αλγορίθμων χρονικής παράτασης. Μας επιτρέπει να τεντώνουμε το χρόνο χωρίς να αλλάζουμε το τονικό ύψος του ήχου. Λειτουργεί κοκκοποιώντας τον αρχικό ήχο και στη συνέχεια βάζοντας τους κόκκους σε λούπα. Αυτό επεκτείνει τους ήχους χωρίς να αλλάξει το τονικό ύψος.