Αλγοριθμική μουσική

Η αλγοριθμική μουσική περιλαμβάνει την εφαρμογή αλγορίθμων ως μέρος της διαδικασίας σύνθεσης (ένας αλγόριθμος είναι μια διαδικασία ή ένας τύπος, π.χ., για την επίλυση ενός προβλήματος). Αυτός ο όρος είναι μια από τις πιο χρησιμοποιούμενες λέξεις για τυποποιημένες προσεγγίσεις στη σύνθεση.