Διαμόρφωση πλάτους

Ένας τρόπος επεξεργασίας κάτα τον οποίο ένα σήμα εισόδου ρυθμίζει το πλάτος ενός άλλου ήχου. Όταν η επεξεργασία γίνεται σε υπόηχους, για παράδειγμα απο ένα ημιτονοειδές κύμα ταλαντωτή χαμηλής συχνότητας (LFO: Low Frequency Oscillator), το αποτέλεσμα είναι ένα τρέμολο. Όταν οι επεξεργασίες εκτελούνται σε υψηλότερες συχνότητες, προκύπτουν πιο περίπλοκοι ήχοι.

HighAmpModBadge

LowAmpModBadge

AM