Μειωμένη ακρόαση

(αρχικά Écoute Réduite) Στη θεωρία του Schaeffer, μειωμένη ακρόαση είναι η στάση που συνίσταται στην ακρόαση του ήχου, ως ηχητικό αντικείμενο, αφαιρώντας την πραγματική ή υποτιθέμενη πηγή του και την σημασία που μπορεί να μεταφέρει. Πιο συγκεκριμένα, είναι το αντίθετο της αναζήτησης της αιτίας και του νοήματος ενός ήχου (κατά το οποίο ο ήχος αντιμετωπίζεται ως μέσο που μας επιτρέπει να επιδιώξουμε άλλα αντικείμενα) προκειμένου να τον ενεργοποιήσουμε ως ήχο αυτό καθαυτό . Με τη μειωμένη ακρόαση η πρόθεση ακρόασης στοχεύει το ηχητικό αντικείμενο, δηλαδή τον ήχο ως ήχο (και όχι σε τι αναφέρεται) και τις αξίες που φέρει από μόνος του (και όχι αυτές που προτείνει). [Chion 1883, EARS]