Σημειογραφία

Μια μορφή οπτικής αναπαράστασης για ήχους. Η παραδοσιακή σημειογραφία έχει σχεδιαστεί για να περιγράφει και να αντιπροσωπεύει νότες και μουσική που βασίζεται σε νότες, αλλά δεν είναι εξοπλισμένη για να περιγράψει την πλειοψηφία των ήχων. Η γραφική σημειογραφία χρησιμοποιεί σχήματα και άλλες αφηρημένες οπτικές φόρμες για την αναπαράσταση ήχων. Η χρήση Πίνακα διάταξης (Storyboard) είναι μια άλλη μορφή σημειογραφίας.