Στρωματοποίηση

Μια προσέγγιση για σύνθεση στην οποία τοποθετούνται διαφορετικές ηχητικές υφές η μία δίπλα στην άλλη. Επιτρέπει στον ακροατή να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει τη μια ηχητική υφή με την άλλη, και για τον συνθέτη να συμπληρώνει τον φασματικό χώρο με μια ποικιλία ηχητικής ενέργειας. Ο αριθμός των διαφορετικών στρωμάτων θα επηρεάσει τη φασματική πυκνότητα, με πάρα πολλά στρώματα να δημιουργούν ένα μικροτονικό σύμπλεγμα.