Φίλτρο διέλευσης ζώνης

Ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης επιτρέπει μόνο μια (μικρή) περιοχή συχνοτήτων που περιβάλλει μια κεντρική συχνότητα. Το Band-Pass Filter επιτρέπει μόνο μια ζώνη συχνοτήτων ήχου να περάσει. Χρησιμοποιείται καλύτερα για να επισημαίνει τις συχνότητες ήχου σε μια συγκεκριμένη περιοχή Η μεταβλητή Q του φίλτρου θα επηρεάσει το πλάτος του.

BandPassFilterBadge