Φίλτρο υψηλής διέλευσης

Ένα φίλτρο υψηλής διέλευσης επιτρέπει στις υψηλές συχνότητες να περνούν και να αφαιρούντε οι χαμηλές.

Ένα φίλτρο υψηλής διέλευσης (High Pass) επιτρέπει τη διέλευση όλων των συχνοτήτων υψηλότερων από το σημείο αποκοπής. Δεν επιτρέπει τη διέλευση χαμηλότερων συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται καλύτερα για την αφαίρεση ανεπιθύμητων μπάσων ήχων ή για την επισήμανση μόνο των τμημάτων υψηλής συχνότητας ενός ήχου.

HighPassFilterBadge